voor
waar
den

Voorwaarden voor het aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een financiële bijdrage? Dan verwijzen wij u graag naar onderstaande voorwaarden.

Aanvraag indienen

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een financiële bijdrage

  • De activiteit dient in Twente plaats te vinden.
  • De aanvraag of het project moet binnen de doelstelling van ”Stichting Integratie Bevordering Nieuwe Nederlanders” vallen.
  • Bij de aanvraag dient nauwkeurig beschreven te worden op welke wijze participatie, integratie en emancipatie van culturele minderheidsgroepen vorm wordt gegeven binnen de aangevraagde activiteit.
  • Er mag geen sprake zijn van enig winstoogmerk.
  • Verzoeken om financiële ondersteuning moeten kort en bondig zijn en gepaard gaan met een overzichtelijke staat van inkomsten en uitgaven.
  • Er wordt gevraagd na de uitvoering van het project een overzicht van de uiteindelijke baten en lasten te verstrekken.
  • Van de aanvragende instelling wordt verwacht dat zij zich er ook voor inspant zo veel mogelijk zelf (andere) inkomsten te genereren.
  • Bij de uitvoering van een activiteit waarvoor een financiële bijdrage van ‘Stichting Integratie Bevordering Nieuwe Nederlanders’ is ontvangen, wordt de naamsvermelding van ‘Stichting Integratie Bevordering Nieuwe Nederlanders’ op prijs gesteld.
  • ‘Stichting Integratie Bevordering Nieuwe Nederlanders” ontvangt graag een uitnodiging voor uw evenement.
Aanvraag indienen